بازاريابي بازاريابي .

بازاريابي

دلايل موفقيت يا فنا موفقيت بازاريابي

دلايل اندازه لمحه ابتدا بايد درك درستي از اهداف شركت خود داشته باشيد. شركت تازه تاسيسي كه به متعاقب وارد كردن سلسله خود به بازار است مسلما" اهداف متفاوتي رابطه اتصال به شركت بزرگي دارد كه مي خواهد روابط نزديك تري با مشتريان خود برقرار نمايد.
اما تمام افرادي كه قصد گزيدن و انتصاب معيارهايي براي سنجش عملكرد بازاريابي دارند بايد عواملي را داخل نظر بگيرند كه اثرات مثبت سه مفهوم زير را داشته باشند:
1- جذب مشتري.
2- حفظ مشتري.
3- كسب درآمد.

خريد سمپلر

خريد همزن مغناطيسي

خريد آب مقطر گيري

خريدهات پليتاولين وظيفه بخش بازاريابي توانمند كردن يك تشكيلات براي انجذاب مشتري است. بدون مشتري، نه درآمدي هستي نفس دارد خير تجارتي!
انجذاب مشتري شركت را براي بالا بردن حجم كارهاي تجاري خود تقويت خواهد كرد.
حتماً بازاريابي انتهاي كار فروش نيست بلكه تو اين بخش به مشتري آگاهي داده مي شود و سعي بر لحظه است كه توجه مشتري به كار مورد عقيده راء ي معطوف شود. معيارهايي كه براي كيل گيري موفقيت سر پشه دره بازار به كار مي شيوه عبارتند از:


• سرعت افزايش مشتريان
• درصد انتخاب محصول از ميان محصولات مشابه
• درجه معروفيت و شهرت
• وسعت توزيع

دومين وظيفه بخش بازاريابي حفظ مشتريان فعلي شركت و افزايش و فعال كردن هر چه بيشتر آنهاست.
اين بخش از كار ممكن است قدري مشكل تر باشد و نياز به سرمايه گذاري داشته باشد زيرا مشترياني كه به سختي از اين در وارد شده اند، به آساني از در ديگر خارج مي شوند!
مشكلات و مسائل زيادي وجود دارند كه قدرت شما را در اين بخش محدود مي كنند. اما معيارهاي زير شما را براي اندازه گيري عملكرد شركت در حفظ مشتري ياري مي كند:

• ميزان فروش هاي دائمي و مقطعي
• تعداد مشتريان
• سرعت رشد فروش
• تعداد مشتريان تازه جذب شده
• ميزان وفاداري و دفاع مشتريان از شما

خريد اتوآنالايزر


خريد الايزا ريدر


فروش كالريمتر


خريد ويسكومترسومين وظيفه بخش بازاريابي حضور در بازار و كسب در آمد است.
تا سال 1970 درآمد شركت ها تنها از روي مبالغ دريافتي و اسناد شركت محاسبه مي شد. اما امروزه سرمايه هاي نامحسوسي مانند خصوصيات و تواناييهاي ذهني و فكري افراد، مشتريان با ارزش، امتيازات كسب شده و حس رضايتمندي مشتريان و... جزء درآمدها محسوب مي شوند و مي توانند اثر مثبتي روي عملكرد شركت داشته باشند.

بازاريابان حرفه اي براي بالا بردن درآمدها و حضور در بازار از معيارهاي زير كمك مي گيرند:
• ميزان سود
• مشتريان با ارزش
• درصد مقبوليت محصولات جديد شركت
• تعداد طرفداران محصولات شركت

با توجه به ساختار شركت براي به دست آوردن حداكثر كارايي و سود بايد مجموعه اي از معيارها انتخاب شود و دنباله اي از اعمال به طور پيوسته براي كنترل، آناليز و گزارش عملكرد، انجام گيرد.

به اين ترتيب در طول زمان، اطلاعات با ارزشي به دست مي آيد كه نشان خواهد داد:

- كدام يك از تاكتيك هاي بازاريابي موثرترند؟
- كدام بخش از افراد پتانسيل خريد بيشتري دارند؟
- كدام مشتريان سود بيشتري را عايد شركت كرده اند؟
- و در كل عمليات فروش چگونه انجام مي شود؟

خريد كدورت سنج


فروش اسپكتروفتومتر


فروش رفراكتومتر


خريد كروماتوگرافينكته مهم ديگر لحظه است كه اين معيارها در جاي پا گذشت زمان قابل تغييرند. با بركشي شركت و بازار كار، بازاريابان نيز بايد بررسي مجددي روي معيارهاي خود فرجام دهند و حين ها را با اهداف جديد سازگار كنند.
رقباي شما ممكن است به نماينده مشخص ها و ركوردهاي بالاتري دست يابند و معيارهاي شما ديگر مستعد قبول نباشند. بعضي از معيارها كهنه مي شوند و روشها و معيارهاي جديدي براي تعداد گيري به وحود مي آيند.

كار كردن بدون معيار مانند شاهراه رفتن با چشمان بسته است.
بدون وزن پايگاه گيري، تصميم گيري تو رابطه با تغييرات و رفتار هاي جديد بسيار قويم خواهد بود. اما سود درست از ميزان ها، راهنماي شما براي گسترش حضور تو بازار و جذب مشتريان بسيار متنوع خواهد بود و شما را براي كسب شاخصه ها و ركوردهاي جديد توانمند خواهد كرد.

اولين سال راه اندازي تجارت مسلما پر فراز و نشيب خواهد بود. هر اندازه كه با دقت و دانش پيش برويد، باز هم مرتكب اشتباهاتي خواهيد شد. اما اگر ذهن خود را آماده كنيد و به تجربيات ديگران توجه كنيد، مي توانيد از وقوع بسياري از اين اشتباهات پيشگيري كنيد.
در اين فرصت به 7 اشتباه بزرگ تازه كاران و راه حلهائي براي گريز از آنها اشاره مي كنيم.

اشتباه اول: راندن يك ماشين تندرو در جاده اي خاكي
همه ما شنيده ايم كه براي آغاز هر كار، به محركي قوي و شور و شوق فراوان، احتياج است. اما داشتن اين حرارت اوليه به تنهايي كاري از پيش نمي برد.
شما به يك برنامه احتياج داريد.
در زمينه تجارتتان، درخصوص مشتريان و رقباي خود عميقا تحقيق كنيد و يك مدل حقيقي و مفيد براي تجارت خود ساخته و روي يك سوال مهم تكيه كنيد:
چگونه مي خواهيد پول در بياوريد؟
فرض كنيد كه در صدد باز كردن يك مغازه هستيد. محلي را انتخاب مي كنيد كه بايد هزينه اجاره آنرا بپردازيد. ممكن است مخارج زيادي نيز براي تهيه دكورمناسب متحمل شويد بدون آنكه به نحوه بازگشت اين هزينه ها بيانديشيد.محصولات شما كامل نيستند و به فكر بازاريابي هم نيستيد. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد كرد.
نكته:هيچ روز كاري خود را بدون برنامه طي نكنيد.

رفراكتومتر


كروماتوگرافي


خريد ميكروسكوپ


خريد ترازوي آزمايشگاهياشتباه دوم : ارزان فروشي
از يك كودك بخواهيد كه بين يك كريستال 12 وجهي بدلي و يك قطعه الماس، يكي را تعيين كند. رود كريستال را تعيين خواهد كرد. تازه كاران تجارت همچنين به همين صورت عمل مي كنند، دسيسه كميت را مي خورند و به كيفيت قدر تاثير بايستگي نمي دهند.
آنها مي انديشند كه چنانچه جنسهاي رخيص قيمت را عرضه كنند، فروش بهتري خواهند داشت و بزودي ميليونر خواهند شد.
ولي اين تصور نادرست است.
تازه كاران دنياي تجارت قيمتهاي محصولات و خدمات خود را كافي پائين درون نظر مي گيرند و به اين ترتيب مدخل سرپوش طول زندگاني كاري خود نگران دست مايه درآوردن خواهند بود و حتي زماني كه سفارشي استنباط مي كنند، خوشحال نخواهند شد زيرا فروش براي آنها منفعت كافي به متحد نخواهد داشت
سبق از مظنه گذاري، كل چيز را بسنجيد. نفقه خزانه هاي استوار و متغير را محاسبه كنيد. روشهاي تجاري و قيمتهاي رقبا را مورد توجه سكون دهيد و استراتژي فروش و بازاريابي خود را بهينه كرده و دخل قابل رضا خود را داخل نظر آوريد.
نكته:كريستالهاي بدلي را به الماسها ترجيح ندهيد.

اشتباه سوم: راه اندازي تجارت فقط براي هيجان
بيشتر اشخاصي كه در حال راه اندازي يك تجارت هستند، افرادي رويايي، خيال پرداز و ماجراجو هستند كه بيشتر به دنبال هيجان مي گردند. اين افراد به جاي تفكر و تحمل جزئيات دشوار اين كار، به فكر پيش روي هستند و مي خواهند كه مسائل و بحرانها را به نوعي پشت سر بگذارند تا دوباره به ميدان بازي برگردند و ماجراهاي آن را دنبال كنند.
اما خستگي و ملالت از همين مسائل جزئي به تدريج ظاهر زيباي تجارت را به خطر خواهد انداخت، هدف تجارت كسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعيت فعلي در اين حيطه نمي گنجد.
نكته:تجارت را وسيله اي براي هيجان انگيز كردن زندگي قرار ندهيد.

فروش كوره آزمايشگاهي


يخچال فريزر آزمايشگاهي


خريد حمام آزمايشگاهي


فروش هود آزمايشگاهياشتباه چهارم: غفلت از بازاريابي
تعداد كمي از صاحبان تجارتهايي كه تازه تاسيس شده اند براي بازاريابي اهميت قائل مي شوند و برنامه و بودجه خاصي براي آن اختصاص مي دهند، زيرا تصور مي كنند كه بازاريابي يك خرج غير ضروري است و يا به علت شكستهاي مقطعي از تاثير بازاريابي در فروش مايوس مي شوند.
بازاريابي، فروش فرد را تضمين مي كند. اما به ياد داشته باشيد كه فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآيندي ادامه دار نيست.
نمي توان از مرحله طرح و برنامه مستقيما به مرحله فروش رسيد و بازاريابي را فراموش كرد.
اين اشتباه از ناآگاهي افراد نسبت به چرخه فروش ناشي مي شود. اولين افرادي كه براي راه اندازي تجارت به آنها احتياج داريد، بازاريابها هستند. بازارياب ها هستند كه مي توانند شما را به ديگران معرفي كنند. پس از آن موقعيت فروش فراهم خواهد شد.
نكته:قبل از ارسال پيام آشنايي، به دنبال معامله نباشيد.

اشتباه پنجم: اسارت در تجارت به جاي رياست به آن
هنگامي كه فردي 3 هاي اگر خواه 4 وظيفه منجلي را داخل 7 وقت و شب هفته پايان مي دهد نيازي به بهره گيري از ناز اسلوب هاي مديريتي دريافتن نمي شود.
در اول به حرفه يك تجارت نيز، اتفاقات ناگهاني وليك قابل قدام برابر بيني بوقوع مي پيوندد كه مي توان آنها را توسط تجربيات شخصي هان با بهره وري از روش محك تست و خطا حل كرد.
اما همين طور كه تجارت شما بركشي مي كند،مسائل مغلق انبوه تر خواهند شد و اين كورس دور روش ديگر پاسخگوي متعلق ها نخواهند بود.
شما مسئول جمهور چيز هستيد. شما بايد اهداف تجارت را تعيين كنيد و سنت ها را تعيين كنيد، الا شخصي را براي اجرا اين وظيفه منصوب كنيد.
بدون داشتن سياست هويدا و پوشيده و شفافي سر پشه دره مورد مشخصات مشاغل، استخدام ها، طرد ها، تعطيلات، نحوه جبران كمبودها، چگونگي ترفيع ها و... كارتل و تجارت نوپاي شما درون معرض گزند ها و خطرات جدي قرار خواهد گرفت و نهايتا" تجارت شما عاجز و توانمند خواهد شد.
توجه كنيد كه نامه راهنماي قوانين كارتل شما (حتي در فراوان زياد يك صفحه) بايد لياقت و عدم داشته باشد.
نكته:اختيارات و وظايف خود را فراموش نكنيد.

شيكر آزمايشگاهي


فروش PH متر


سانتريفيوژ


آون آزمايشگاهياشتباه ششم: پيش بيني ناقص بودجه
تازه كاران تجارت معمولا" نيازهاي مالي خود را دست كم مي گيرند. اين افراد، در ابتداي كار هزينه زيادي را صرف خريد لوازم اداري و محصولاتي مي كنند كه ممكن است بسيار تخصصي تر از آن چه باشد كه به آن نياز دارند. هم چنين به اين موضوع توجه نمي كنند كه اكثر مشتريان به طور اقساط خريد مي كنند و بازگشت پول به كندي انجام مي گيرد.
به همين علت مشاوران مديريت معمولا" پيشنهاد مي كنند كه پس از محاسبه بودجه مورد نياز خود براي راه اندازي تجارت، حداقل 50% به آن اضافه كنيد. به اين ترتيب براي مديريت ريسك هاي احتمالي آماده خواهيد شد.
نكته:در مورد بودجه واقع بين باشيد.

اشتباه هفتم: روابط غلط
شروع هر فعاليتي احتياج به كار فراوان و سيستم پشتيبان دارد. فشار تعهدات زماني و مسائل مالي باعث بروز مشكلاتي در روابط خواهد شد.
بايد قدري از بار خود را سبك كنيد و از كمك نزديكان و دوستان خود در حد امكان استفاده كنيد.
نكته:نگذاريد كه يك اشتباه باعث يك عمر پشيماني شود.

بسياري از اشتباهات به اين دليل بروز مي كنند كه تازه كاران تصور مي كنند كه تمام كارها را بايد خود به تنهايي انجام دهند.
به جاي اين كار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسيد و كمبودهاي خود را بپذيريد و بعضي از امور را به دست متخصصين خاص آن بسپاريد.
هنگامي كه به مسائل و شكست هاي اجتناب ناپذير برخورد مي كنيد، اين ضرب المثل قديمي را به ياد بياوريد كه:هر شكست پلي است براي پيروزي هاي آينده.

بازاريابي اينترنتي با گسترش بهره گيري از اينترنت بيش از پيش نمود پيدا نموده است بطوريكه صاحبان كسب وكار تمركز خود را براي به حداكثر رساندن سود حاصل از فضاي مجازي نموده اند و در اين ميان به دنبال مناسب ترين روش هاي نت ماركتينگ مي باشند كه بسته به نوع كسب وكار مي تواند روش هاي مختلف كارايي متفاوتي را داشته باشند. طراحي وب سايت تجارت الكترونيكي، جذب مشتريان خود را از فضاي اينترنتي مورد ملاك قرار داده است و اينترنت را به عنوان محيطي براي بازاريابي انتخاب مي نمايد.


انكوباتور


اتوكلاو


 
سئو

سئو به معناي بهينه سازي و تطبيق سايت با الگوريتم هاي گوگل مي باشد تا اثر گذاشتن نفوذ كردن كاراشدن نمايش سايت را درون نتايج سوال افزايش دهد. گوگل به شهرت قدرتمندترين بازارياب اينترنتي مي تواند كاربران را به واسط كلمات كليدي به سمت سايت ها هدايت نمايد. بسياري از كسب وكارها آيتم هاي سئو را به لقب بازاريابي خود گلچين برگزيدن نموده اند.

تبليغات بنري

درج بنر تبليغاتي در ديگر سايت ها مي تواند افراد را با نام شركت و نيز خدمات شما آشنا نمايد و همچنين هدايت افراد را به سمت سايت شما موجب شود. بنر تبليغاتي كه از تصاوير گرافيكي زيبا به همراه آدرس سايت و جمله تبليغاتي منظور مي گردد مي تواند در تقويت برندينگ شما بسيار موثر باشد. تحليل ها نشان مي دهد ويژگي هاي بصري بيشتر در ذهن كاربر مي ماند و همين بخاطر سپردن كاربر مي تواند علاوه بر بهبود سودآوري شما در تقويت برندينگ نيز موثر باشد.

تبليغات كليكي

تبليغات كليكي مي تواند افراد را به سايت شما هدايت نمايد و در مقابل هزينه و مبلغ تعيين شده اي را دريافت نمايد. افزايش ترافيك و جذب كاربر مي تواند به معناي فرصتي براي افزايش سودآوري شما باشد.

شبكه هاي اجتماعي

شبكه هاي اجتماعي با ميليون ها كاربري كه در خود جمع نموده است مي تواند عامل خوبي براي جذب ترافيك باشد. انتشار مطالب در شبكه هاي اجتماعي، افراد را با نام تجاري شما آشنا مي نمايد و در كنار آن هدايت كاربران را نيز منجر مي گردد.
برچسب: راه هاي نوين بازاريابي،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۶:۳۳ توسط:مريم موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :